Home | Film | Personaggio

Ihara Tsuyoshi

DATA DI NASCITA: 06/11/1963
LUOGO DI NASCITA: Kitaky?sh?
DATA DI MORTE: